2015 m. balandžio 20 d.

20 – oji Metinė konferencija. „kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso...“ 1 Sam 3,9

2015 m. balandžio 17-19 dienomis Kauno jungtinėje metodistų bažnyčioje vyko Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios jubiliejinė 20-oji Metinė konferencija, kurios tema – „kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso...“ 1 Sam 3,9. Konferencijai pirmininkavo vyskupas Christian Alsted, konferencijoje dalyvavo LJMB superintendentas, kunigai, diakonės, vietinių bažnyčių delegatai, apskrities raštinės tarnautojai ir svečiai.
 
Į konferenciją atvyko ekumeniniai svečiai – Kauno Kristaus prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir vikaras kun. Nerijus Pipiras, ir Kauno Evangelikų Krikščionių Baptistų bažnyčios pastorius Vladimiras Sereda. Svečiai pasveikino konferencijos dalyvius, išreiškė džiaugsmą dėl ekumeninio bendravimo.
 
Šeštadienio vakare įvyko Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios atgimimo 20-čio minėjimas. Minėjimą vedė kun. Remigijus Matulaitis. Buvo skaitomi sveikinimai, rodomi vaizdo įrašai, kuriuose broliai ir seserys iš užsienio įrašė savo sveikinimus. Pristatyta trumpa istorinė bažnyčios atgimimo apžvalga. Buvo giedama, grojama gitaromis ir smuikais. Bažnyčios atgimimo 20-čio minėjimą bendruomenės baigė skaitydamos padėkos ir vizijos maldas, nešdamos tų maldų simbolį prie altoriaus.
 
Konferencija baigėsi sekmadienį, pamaldas vedė kunigas Remigijus Matulaitis, pamokslavo vyskupas Christian Alsted, kuris taip pat perskaitė 2015/2016 Viešpaties metų LJMB kunigų, diakonų ir tarnautojų paskyrimus.