2018 m. sausio 24 d.

„Tavo dešinė, Viešpatie, yra nuostabi jėga“ (Iš 15, 6)


Ekumeninės pamaldos už krikščionių vienybę Kaune įvyko sausio 22 d. Šių metų maldų už krikščionių vienybę savaitės tema – „Tavo dešinė, Viešpatie, yra nuostabi jėga“ (Iš 15, 6). Maldos tekstus parengė Karibų regiono krikščionys.

Skambant ortodoksų giesmei, ekumeninei maldai susirinko ortodoksų bažnyčios kun. Igoris Rinkevičius, liuteronų bažnyčios kun. Saulius Juozaitis, reformatų bažnyčios gen. superintendentas Tomas Šernas, kun. Jonas Žiauka, Jungtinės metodistų bažnyčios superintendentas kun. Remigijus Matulaitis, Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ pastorius Gabrielius Lukošius, R. katalikų kun. Kęstutis Rugevičius ir nuolatinis diakonas Audrius Jesinskas.

Po Šventosios Dvasios pakvietimo, per kurią krikščionys yra vienijami, pristatyti ekumeninės savaitės simboliai – Biblija ir grandinės. Šiuolaikinis Karibų jūros regionas yra giliai paženklintas nužmoginančio kolonijinio išnaudojimo. Per 500 metų kolonializmą ir pavergimą tie, kurie atnešė Bibliją į šį regioną, naudojo Raštus, kad pateisintų savo elgesį su vergais. Vis dėlto vergų rankose Biblija tapo paguoda, įkvėpimu, užtikrinimu, kad Dievas yra jų pusėje, ir kad Dievas juos atvedė į laisvę. Grandinės - vergovės, nužmoginimo, rasizmo ir nuodėmės simbolis. Skaitant sutaikinimo maldas ir skambant Kyrie atliepui, metodistų, liuteronų ir reformatų atstovai metė grandines žemėn, taip simboliškai išreikšdami išlaisvinimą nuo neapykantos ir vergijos.

Skaitinį iš Išėjimo knygos 15, 1–21 skaitė reformatų atstovas, iš laiško Romiečiams 8, 12–27 – metodistų atstovė, iš Evangelijos pagal Morkų 5, 21–43 – R. katalikų atstovas.

Po Šventojo Rašto skaitymo dvasininkai sakė apmąstymus. Ortodoksų bažnyčios kunigas Igoris Rinkevičius, kalbėdamas apie moters išgydymą, pabrėžė, kad tikėjimas gydo ir visa paklūsta Dievui. Tiems, kurie pasiryžę gyventi pagal Evangeliją, Dievo valia išsipildys.

Jungtinės metodistų bažnyčios superintendentas kunigas Remigijus Matulaitis ragino mąstyti ir gyventi aukštesniais dalykais. Žmogus gali jaustis laisvas, bet susidūrus su dvasiniais dalykais, dažnai pamatoma, kad yra priešingai. Kunigas meldėsi už krikščionių vienybę, už valstybę, meldė laisvės nuo neapykantos, nepasitikėjimo ir pykčio, dėkojo už valstybės laisvę, už tai, kad galime kartu melstis, nepaisant tradicijų skirtingumo.

Reformatų bažnyčios gen. superintendentas kunigas Tomas Šernas kalbėjo, jog reikia ne aukos, o gailestingumo. Jėzus mus surenka gailestingume. Bažnyčioje mes stengiamės būti gailestingi ir renkamės dėl Jėzaus.

Po Apaštalų tikėjimo išpažinimo, dėkojant už išlaisvinimą iš nuodėmės vergijos, Viešpačiui buvo išsakyti prašymai sutraukyti mus kaustančias grandines ir sujungti mus meilės ir bendrystės saitais. Maldų skaitovai rankomis susikabino su ekumeninės maldos dalyviais, taip sudaryta žmonių grandinė meldėsi žodžiais, kurių mus išmokė Jėzus - „Tėvų mūsų“.

Po palaiminimo ekumeninių pamaldų dalyviai buvo pakviesti agapei liuteronų bažnyčioje.