2019 m. liepos 10 d.

Bendruomenės išvyka


Liepos 6-ąją bendruomenė surengė išvyką į gamtą. Atvykusius mus pasitiko sodybos šeimininkai ir pakvietė įsikurti. Šį laiką skyrėme dvasiniam apmąstymui, giesmių giedojimui, bendravimui. Po dvasinių pokalbių, skanavome ant laužo išvirtą plovą, ragavome medaus gėrimo ir atsivežtų vaišių. Sutapus, kad tądien buvo Valstybės diena, drauge paminėjome ir Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną.

2019 m. sausio 25 d.

Ekumeninės pamaldos Kaune 2019-01-24


Švenčiant Maldų už krikščionių vienybę savaitę kasmet į Ekumenines pamaldas Kaune kartu susirenkančios krikščioniškos bendruomenės šiemet sausio 24 d. susirinko Kauno Evangelikų Liuteronų Šventosios Trejybės bažnyčioje.

Ekumeninės pamaldos prasidėjo dvasininkų procesija ir giesme „Bažnyčia pastatyta“, vadovaujama liuteronų bendruomenės narių. Pamaldos vyko pagal Indonezijos krikščionių, kurie savo šalyje sudaro apie 10 proc. gyventojų, parengtus tekstus ir parinktą temą – raginimas siekti tik to, kas teisinga, kurį skelbia Pakartoto įstatymo knyga: „Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi“ (Įst 16,20). Ši tema primygtinai yra svarbi dėl pasikartojančių situacijų, keliančių susiskaldymus ir konfliktus.

Pamaldoms vadovavo evangelikų liuteronų bažnyčios klebonas Saulius Juozaitis, kuris pristatė ekumeninės maldos dalyvius: Ortodoksų Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonas t. Nikolajus Murašovas, Evangelikų reformatų bažnyčios kunigas Jonas Žiauka, Jungtinės metodistų bažnyčios superintendentas, kunigas Remigijus Matulaitis, Evangelinės bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius bei katalikų kunigai – Kęstutis Rugevičius, Andrius Končius ir Ramūnas Norkus. Patarnavo ortodoksų diakonas Konstantinas Pankrašovas ir liuteronų diakonas Arūnas Žydaitis.

Po ortodoksų giesmės buvo sakomos atgailos maldos. Dievo Žodį iš Įst 16,11-20 skaitė reformatų kunigas Jonas Žiauka, skaitinį iš laiško Romiečiams 12,1-13 metodistų kunigas Remigijus Matulaitis, Evangeliją pagal Matą rusiškai skaitė Ortodoksų tėv. Nikolajus Murašovas, o lietuviškai katalikų kunigas Kęstutis Rugevičius, kuris pasakė ir pamokslą. Pamoksle jis kalbėjo, kad yra vienas kūnas, viena Bažnyčia, bet kiek yra daug dovanų. Kiekvienas, turėdamas dovaną, tegul ją naudoja liudijimui. Susirinkusieji čia yra pašaukti liudyti ir skelbti Kristų. Bažnyčia tęsia Kristaus darbą ir kiekvienas krikščionis atspindi Kristų, nešdamas Kristaus meilę, Kristaus šviesą. 

Po pamokslo visi dvasininkai pakviesti pasidalinti žodžiu. Reformatų kunigas Jonas Žiauka sakė, kad aukščiausias teisingumas yra Kristaus kryžiuje. Evangelinės bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius kalbėjo, kad svarbu priimti ir pripažinti Dievo teisingumą, nukryžiavimo buvome verti mes, bet nukryžiuotas buvo Kristus. Ortodoksų tėv. Nikolajus Murašovas išreiškė mintį, kad žmogus be Dievo gali gyventi, bet ilgainiui vis tiek viduje pajaus vidinę tuštumą. Kiekviena krikščionių bažnyčia sukūrė ir tebekuria būdus, kaip būti artimam Dievui, ir vienaip ar kitaip užpildo žiojėjančią tuštumą. Metodistų bažnyčios superintendentas, kunigas Remigijus Matulaitis sakė, kad šis ekumeninis susirinkimas įpareigojantis, suprantame, kad mums reikia Dievo ir vienas kito, o bendrystei pasiekti reikia meilės, ištvermingos maldos ir Dievo Žodžio skaitymo.

Po dvasininkų išsakytų minčių, ekumeninės maldos dalyviai buvo paraginti užrašyti savo asmeniškus įsipareigojimus ateinantiems metams, kurie paskui buvo atnešti prie kryžiaus kaip atnašos. Po visuotinės maldos už bažnyčios ir visos žmonijos poreikius, kurią skaitė bendruomenių atstovai, buvo sakoma Viešpaties malda.

Pamaldos baigėsi palaiminimu, kuriuo buvo raginama tapti teisingumo ir taikos nešėjais.

Po ekumeninių pamaldų susirinkusieji buvo pakviesti agapei.

2019 m. sausio 20 d.

Ekumeninė malda

Minint kasmetinę maldų už krikščionių vienybę savaitę, sausio 20 d. į pamaldas Kauno jungtinėje metodistų bažnyčioje su grupe tikinčiųjų atvyko Kauno įgulos kapelionato diakonas vyr. srž. Audrius Jesinskas. 

Kunigas Remigijus sakė pamokslą pagal Jn 18:28-40 ir kalbėjo apie priežastis, kodėl Jėzus Kristus atėjo į pasaulį. Žodį taręs diakonas Audrius kalbėjo apie krikščionių draugystę per tai, kas mus vienija - tikėjimas į Kristų, Šventasis Raštas ir vienas kito pažinimas kasdienybėje. Diakonas Audrius padovanojo kunigui Remigijui Šventąjį Raštą, kurį išvertė metodistų kunigas Kostas Burbulys.


Po pamaldų bažnyčios virtuvėje susirinkusieji bendravo prie arbatos puodelio, dalijosi liudijimais.
2018 m. gruodžio 26 d.

Kalėdinis sveikinimas

Tauta, gyvenusi tamsumoje, pamatė didžią šviesą; gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė. (Iz 9,1)

2018 m. gruodžio 17 d.

Advento sakralinės muzikos koncertas

Gruodžio 16 d., trečiąjį Advento sekmadienį, bažnyčioje vyko sakralinės muzikos koncertas. Koncertavo Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokiniai. Akomponavo Darius Kudirka.